Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Prevence > Přehled vybraných platných předpisů

Přehled vybraných platných předpisůPřehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Legislativní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon.

www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a 103/2014 Sb.

www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. a 103/2014 Sb.

www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-73-2005-sb-1

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb.

Informace o novele vyhlášky č. 74/2005 Sb.

www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-74-2005-sb-1

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.

Informace o novele vyhlášky č. 15/2005 Sb.:

www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-15-2005-sb-1

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb.

www.msmt.cz/dokumenty/http-www-msmt-cz-dokumenty-vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

www.msmt.cz/dokumenty/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-317-2005-sb

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (z.č. 333/2012 Sb.)

www.msmt.cz/dokumenty/zakon-c-109-2002-sb-o-vykonu-ustavni-vychovy-nebo-ochranne-vychovy-ve-skolskych-zarizenich-a-o-preventivne-vychovne-peci-ve-skolskych-zarizenich-a-o-zmene-dalsich-zakonu

Vyhláška 244/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2011s244

Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-458-2005-sb-kterou-se-upravuji-podrobnosti-o-organizaci-vychovne-vzdelavaci-pece-ve-strediscich-vychovne-pece

Odkaz na vyhlášky MŠMT

www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1

Odkaz na právní výklady legislativy MŠMT

www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-msmt?highlightWords=pr%C3%A1vn%C3%AD+v%C3%BDklady

Vnitroresortní předpisy a dokumenty

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28, vč. 6 nových příloh vydaných v r. 2015

www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j.: MSMT-22294/2013-1

www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14 423/1999-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999)

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10194/2002-14

www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005-25

www.msmt.cz/sport/metodicky-pokyn-k-zajisteni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi

Metodické doporučení k bezpečnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: Minimální standard bezpečnosti, č.j.: 1981/5015-1

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.:25884/2003-24

www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Documents/PP%20policie.doc

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11 691/2004-24

www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Stranky/Primarni-prevence-patologickych-jevu.aspx

Metodický pokyn k upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče

www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-pokyn-upresnujici-podminky-cinnosti-stredisek-vychovne-pece

Odkaz na metodické pokyny MŠMT

www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-pokyny

Strategie

Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 -2018

www.msmt.cz/file/28077

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2013-2018

verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/mas/strategie_prevence_msk.pdf

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018

www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie_web.pdf

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020

verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/socialni_oblast/strategie-markova-2015-2020_1.pdf

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015

www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/iii_strategie_pk_2012_2015_09_11_2011_vlada1.pdf

Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice na období 2008 – 2018

www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/strategie-proti-nasili-na-detech1.pdf

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016

verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/skolstvi/dlouhodobe-zamery-40555/

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 94/1963 Sb. , o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

Usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.,o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů

Zásada neveřejnosti jednání na úseku sociálně-právní ochrany dětí při provádění ústního jednání s dítětem v rámci šetření mimo úřední prostory v „bezpečném prostředí důvěry“

Ministerstvo zdravotnicví

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů