ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 25.5.2020

Vážení rodiče,
dle vyjádření MŠMT v dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 je možné zařadit do výuky žáky 1. stupně i po termínu 25. 5. 2020. Počet 15 žáků ve skupině je nutné dodržet. Skupiny jsou již rozděleny, proto budou žáci, kteří zahájí docházku do výuky po 25. 5., zařazeni do stávajících skupin s menším počtem žáků. Tzn. např. žák 2. třídy může být zařazen do skupiny žáků 5. třídy apod.- až po naplnění skupiny do 15 žáků. Podmínkou prvního vstupu do školy je dodání čestného prohlášení. On – line výuka bude nadále probíhat pro všechny žáky, kteří do školy nebudou docházet.


Znovuotevření školy od 25.5.2020 se vztahuje pouze na tyto třídy: 1.tř., 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.tř., 5.tř. a (9.tř. od 11.5.2020)Účast žáků ve  výuce ve škole je dobrovolná. Prosíme, všechny rodiče žáků těchto tříd, aby si prostudovali přiložené dokumenty. Žáci mohou do školy nastoupit pouze, když budou dodržovat bezpečnostní pokyny pro provoz školy a doloží patřičné dokumenty.

Doplňující informace k znovuotevření školy jsou žákům zaslány přes školní e-mail. Zájem o dobrovolnou docházku byl zjišťován pomocí online dotazníku, který můžete nově aktualizovat. Prosíme, aby dotazník vyplnili všichni rodiče, jenž mají děti ve výše uvedených třídách. Uzavírka dotazníků je v neděli 10.5.2020, a pro 9.třídu do 7.5.2020 . Děkujeme za spolupráci. 

BEZPEČNOSTNÍ a HYGIENICKÉ POKYNY pro provoz ZŠ - čestné prohlášení.pdf

Metodika k provozu škol - ochrana zdraví (MŠMT).pdf


Informace k odevzdávání čestných prohlášení

Žáci jsou povinni před nástupem do školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Toto čestné prohlášení lze zaslat elektronicky (scan s podpisem). V této formě zasílejte, prosím, pouze třídním učitelům v týdnu od 18. 5. – 22. 5., v případě předání osobně - prostřednictvím žáků - v den nástupu do školy dne 25. 5.

Pokud žák nebude mít čestné prohlášení, nemůže vstoupit do školy a být zařazen do výuky.

Aktuální rozvrh hodin pro výuku žáků 1.-5.třídy v období od 25.5. do 26.6.2020 naleznete: ZDE

Děkujeme  za pochopení.

jaro 2020

ONLINE KONZULTACE UČITELŮ pro žáky i rodiče v době karantény:

Konzultace budou probíhat v aplikaci Google meet - Hangouts.
Online konzultace začnou probíhat v týdnu od 30.3.2020.

Konzultace učitele pro žáky a rodiče - doporučení:

- pro 1. - 4. třídu je doporučeno volit konzultace odpoledne za přítomnosti rodiče
- pro 5. - 9. třídu je doporučeno volit konzultace dopoledne, žáci by už měli obsluhu IT zvládat sami

Přihlášení k online konzultaci s učitelem je možné prostřednictvím odkazuGoogle kalendáři, který bude sdílen od 30.3. v Google Classroom a na žákovských e-mailech. Konzultace učitelů jsou předdefinovány následným rozvrhem (viz níže).  Ovšem sledujete sdílený Google kalendář, ten umožňuje rychlé aktualicaze

ROZVRH: ONLINE KONZULTACE UČITELŮ žákům a rodičům (Google meet - Hangouts)

Konzultace učitelů s žáky a rodiči, případně přímá online výuka žáků probíhá skrze aplikaci Google meet – Hangouts. 
Pokyn vedení ZŠ Bohuslavice k práci s touto aplikací:

- je zakázáno pořizování audiovizuálních záznamů jakoukoliv formou (např. print screen, nahrávání videa a obrazovky, nahrávání videa v aplikaci, a pořizování záznamu jinými extrením zařízeními např. mobil, diktafon, apod.) Z toho vyplývá i zákaz sdílení, či upravování těchto online komunikací
- při porušení tohoto bezpečnostního pravidla bude žákům uděleno výchovné opatření (snížený stupeň z chování).

Možnost komunikace: Při online komunikaci nemusí být užita webkamera (dobrovolné). Pokud žák nedisponuje zařízením s mikrofonem, může komunikovat pomocí chatu. Zásady GDPR jsou dodržovány.

Vedení školy

Pandemie COVID-19 (Koronavirus) - ALTERNATIVNÍ VÝUKA: 

Vážení rodiče, žáci,

výuka bude v dalších dnech probíhat distanční formou s využitím aplikace Google Classroom a dalších studijních nástrojů výuky.

Vyučující budou prostřednictvím této aplikace žákům zasílat výukové materiály a vést tímto způsobem výuku, popř. využijí jiné možnosti a nástroje učení. Zároveň budou využívány další aplikace k procvičování a upevňování učiva. Podrobnější pokyny k přístupu a využívání aplikací budou žákům zasílány průběžně v informačních emailech.
Učitelé budou žákům i rodičům k dispozici denně od 8:00 do 12:30, prosíme o komunikaci pouze prostřednictvím e-mailu, Školy OnLine, Google Classroom (ne telefonicky). Děkujeme za pochopení.


TIPY NA ZÁBAVU DĚTÍ - ONLINE - pdf. soubor otevřete: ZDE
KORONAVIRUS: odpovědi pro malé školáky - pdf. soubor otevřete: ZDE
KORONAVIRUS ANEB PSYCHICKÁ HYGIENA - pdf. soubor otevřete: ZDE

 TÝDEN 16.3.-20.3.2020 

- navázání komunikace školy a žáků skrze aplikaci Google Classroom (žáci, ve spolupráci s rodiči si prostudují práci v Google Clasroom – zaslaná instruktážního videa apod. Žáci se naučí v tomto prostředí pracovat. Tento týden je testovací, zkoušíme, jak bude reálně fungovat spolupráce školy a žáků)

- učitelé jsou online k dispozici od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 12:30 (k dispozici je e-mailová komunikace, chat v rámci aplikace apod. Učitelé nejsou k dispozici telefonicky - pokud tento krok sami neiniciují)

zadávání práce, a úkolů žákům bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 12:30 (žáci i učitelé jsou na zadání upozorněni prostřednictvím žákovských mailů).

- v rámci distanční výuky upřednostníme předměty jako ČJ, M, AJ, ostatní předměty jako CH, F, PŘ, PRV, D, VL , Z, NJ, IAKT budou zastoupeny rovněž, ovšem v menší míře. Výchovné předměty jako HV, TV, ČASP, VKO, VKZ, VV apod. v aplikaci zastoupeny nebudou. 

                                                                                                        Vedení školy 


 

2007-2011

Projekt e-Learning na ZŠ Bohuslavice probíhal v letech 2007 - 2011

V rámci realizovaného projektu dotovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost si škola stanovila cíl posílit konkurenceschopné prvky ve výuce a nabídnout studium, které bude dostatečně odpovídat a v předstihu reagovat na novodobé trendy ve vzdělávaní.

Zavedení e-learningové podpory studia znamenalo, že žáci měli mít buď přímo ve vyučování nebo z pohodlí domova  zabezpečený online přístup ke vzdělávacím materiálům.

E-learningové vzdělávací materiály měly dvojí formu. Přímo samotnými pedagogy ZŠ byly tvořeny vlastní studijní opory (zejména v softwaru Smart Notebook, který je ve škole využíván v souvislosti s nově pořízenou interaktivní tabulí a který si zdarma mohli instalovat i žáci na své počítače doma, a pak také v softwaru MS Office). Další výukové materiály (tzv. i-učebnice) s tématy všeobecně vzdělávacích předmětů byly zakoupeny a integrovány  do  e-learningové podoby studia.

Žáci k materiálům získali přístup na internetu po zadání svého uživatelského jména a hesla. Po nalogování si žák mohl výukové materiály stahovat k sobě do počítače anebo je studovat přímo on-line. Vytvořené e-learnignové kurzy  obsahovaly základní prvky pro moderní správu studia - tzv. korespondenční úkoly (jinými slovy "odevzdání domácího úkolu" elektronickou formou), dále fóra (studenti mohli diskutovat o probírané látce a tuto látku eventuálně konzultovat se svým vyučujícím), testy (studenti mohli vyplňovat i elektronické testy, jejichž výhodou je rychlé vyhodnocení bez nutnosti konkrétního zásahu učitele).

Pro efektivní zpracování vlastních e-learningových kurzů byli učitelé průběžně proškolováni.

Projekt probíhal v letech 2007 - 2011.